Splitska 4
20350 Metković
+385 98 475 506
info@adut.com.hr

30.11.2017. Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine.

Danas je Ministarstvo financija  na službenim stranicama Porezne uprave objavilo popis svih promjena poreznih propisa koje stupaju na snagu s danom 1.1.2018. godine. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1976

30.11.2017
Promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine.
​Obzirom na velik interes javnost u nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da 1. siječnja 2018. na snagu stupaju odredbe koje se odnose na:

1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima

2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna

3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:
a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,
b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:
a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,
b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,
c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,
d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,
e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu ili samom poreznom obvezniku i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna).

Porezna uprava moći će, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

Pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak 50% tih izdataka biti će porezno priznati izdatak.

Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, moći će utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare 300.000,00 kuna godišnjeg primitaka.

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Promjena načina utvrđivanja porezno priznatih rashoda prema kojoj će se porezna osnovica povećati za 50% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. Prema navedenom, u odnosu na 2017. godinu, porezno nepriznati rashodi se povećavaju sa 30% na 50%.

Neprofitne osobe moći će utvrđivati osnovicu poreza na dobit u paušalnom iznosu ako ostvaruju prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti u visini do 300.000,00 kuna.

UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Što se tiče ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, s 1. siječnjem 2018. godine će biti u primjeni Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

Članak 11. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima stupa na snagu 1. siječnja 2018., a isti se odnosi na porez na cestovna motorna vozila (za motocikle i za lake četverocikle i četverocikle) koji se plaća prema snazi motora iskazanoj u kilovatima i godinama starosti vozila. Za detaljniju tablicu, molimo pogledati Zakon:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2321.html

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Prijedlog zakona je u zakonodavnoj proceduri te se očekuje do kraja 2017. godine usvajanje izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Predlaže se usklađenje s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (tzv. DAC5). Rok za implementaciju navedene direktive je 31. prosinca 2017.

Poreznoj upravi bi se osigurao pristup podacima koji se prikupljaju u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a koji se odnose na provođenje mjera dubinske analize stranke od strane financijskih institucija, informacije o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i trustova (uspostava i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika) s ciljem učinkovitije borbe protiv poreznih utaja i prijevara. Shodno navedenomu, Porezna uprava će imati mogućnost uspoređivanja s podacima koje dostavljaju izvještajne financijske institucije, a odnose se na stvarne korisnike posredničkih struktura (razni financijski aranžmani, udjeli u vlasništvu, udjeli u kapitalu).

PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Prijedlog zakona je u zakonodavnoj proceduri (predlaže se stupanje na snagu 1. siječnja 2018. godine), a istim se predlaže izmjena postupka promjene vlasništva rabljenih vozila na način da više nema ovjere ugovora kod javnog bilježnika, a cijeli postupak će se obavljati na jednom mjestu odnosno kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila. Na taj način postupak prijave, obračuna i naplate davanja na stjecanje rabljenih motornih vozila ubrzava se i pojednostavljuje, a troškovi se smanjuju. Porezni obveznik plaća upravnu pristojbu, a visina upravne pristojbe će se izračunavati prema starosti vozila i snazi motora.

Nadalje, 1. lipnja 2017. godine donesena je Uredba Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) kojom se u EU zakonodavstvo uvodi tzv. Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP, tj Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ili novi sustav mjerenja emisija CO2, budući da je utvrđeno da „informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje su dobivene ispitivanjem vozila u skladu s NEDC-om (tj. New European Driving Cycle) više nisu zadovoljavajuće i više ne prikazuju stvarne emisije“. To znači da je stari NEDC sustav, koji se u bitnome zasnivao na laboratorijskim mjerenjima, zamijenjen novim homologacijskim postupkom, odnosno WLTP-om čija primjena daje preciznije i vjerodostojnije podatke o emisijama CO2. S tim u vezi, djelomična primjena WLTP-a je stupila na snagu 1. rujna ove godine, dok se puna primjena očekuje 1. siječnja 2019. godine.