Splitska 4
20350 Metković
+385 98 475 506
info@adut.com.hr

13.2.2018. Korištenje osobnih odbitaka za radnika kojem se obračunava zadnja plaća po prekidu radnog odnosa (mišljenje PU)

Porezna uprava je na svojim službenim stranicama objavila mišljenje kojim je detaljno objasnila postupke pri obračunu plaće i korištenju osobnih odbitaka radnika kojima je došlo do prekida radnog odnosa.

Od 01.01.2018 uvedena je nova praksa sa PK i primjenom osobnih odbitaka radnika za kojeg poslodavac obračunava zadnju plaću pri prekidu radnog odnosa. Prethodno je vrijedilo pravilo da poslodavac, ako ima PK kod sebe primjenjuje olakšice na obračunu plaća. Od 01.01.2018. vrijedi pravilo da poslodavac koji obračunava plaću za radnika koji je odjavljen više ne koristi porezne olakšice.

Tumačenje PU

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).

U praksi se sada javlja problem da radnik kojem prestaje radni odnos (dakle ne zapošljava se kod drugog poslodavca) “kreditira” državu sa iznosom poreza koji se plati zbog nekorištenja olakšica na koje radnik u mjesecu kada je isplata plaće ima pravo.

S obzirom na navedeno objavljeno je mišljenje porezne uprave koje objavljujemo u nastavku. Ukratko ovo mišljenje ostavlja mogućnost da poslodavac ipak primijeni olakšicu na zadnjem obračunu plaće za radnika a na osnovu izjave radnika da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec. Pitanje je želi li se poslodavac u interesu radnika baviti ovom dodatnom papirologijom, … Izvor: https://www.obracun-placa.com/index.php/misljenja-porezne-uprave/koristenje-porezih-olaksica-osobnih-odbitaka-za-radnika-kojem-se-obracunava-zadnja-placa-po-prekidu-radnog-odnosa-misljenje-pu/

Mišljenje prenosimo u cijelosti:

Porez na dohodak – Porezne kartice
Broj klase:410-01/18-01/218
Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2
Zagreb, 09.02.2018
Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK
Zaprimili smo upit vezan za izdavanje i upis promjena na Obrascu PK u slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, pri čemu poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave, na koji odgovaramo u nastavku.
Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, od broja 109/93 do broja 136/15), poslodavcima i isplatiteljima primitka po osnovi nesamostalnog rada nije bilo omogućeno koristiti osobni odbitak prilikom obračuna i isplate plaće za mjesec koji će slijediti nakon dana odjave odnosno raskida radnog odnosa.
Člankom 95. stavcima 2., 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) odnosno u prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da do stupanja na snagu članka 26. Zakona, osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitaka od nesamostalnog rada dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje te primitke kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada. Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada može tijekom poreznog razdoblja koristiti osobni odbitak ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu.
Nadalje, člankom 99. Zakona propisano je da odredbe iz članka 26. Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine kojima je propisano da poreznu karticu, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Iznimno, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.
Osim navedenoga, odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 128/17; dalje u tekstu: Pravilnik) napravljen je iskorak vezan uz elektroničke usluge Porezne uprave na način da je od 1. siječnja 2018. uveden Obrazac PK u elektroničkom obliku te je omogućen uvid poslodavcima u podatke s Obrasca PK za sve svoje radnike (temeljem prijave na HZMO). Na ovaj način osigurana je stalna i sigurna dostupnost podataka bitnih za utvrđivanje porezne obveze kod obračuna plaće, odnosno navedeno je uvedeno radi sigurnosti korištenja osobnog odbitka kod drugog poslodavca.
Ako bi se dopustilo produženo korištenje osobnog odbitka za bivše poslodavce (nakon uredne odjave u HZMO-u) došlo bi do pravne nesigurnosti iz razloga što novi poslodavac ne bi mogao znati od kada može koristiti osobni odbitak. Kod naknadnih isplata bivšim radnicima koji su postali korisnici prava na mirovinu, u slučaju produženog korištenja osobnog odbitka, opet bi mogao nastati problem zato što se umirovljenik može ponovno zaposliti na pola radnog vremena. Međutim, ako je bivši radnik izjavio da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec, bivši poslodavac mogao bi koristiti osobni odbitak, temeljem dane izjave radnika, ali najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodi mjesec (nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku).
Također, podsjećamo da radnik ne može biti oštećen iz razloga što će svoja zakonska prava ostvariti u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak, kojega Porezna uprava provodi, po službenoj dužnosti, za sve porezne obveznike poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka.
Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19582